تاجیکیویرایش

اسمویرایش

  1. дунё
  2. جهان، دنیا