فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [آریا/ییان]

  صفتویرایش

آریاییان

صفتویرایش

  1. جمع آریایی، منسوب به قوم آریا، فرد یا قومی از نژاد آریا، هندواروپایی.

منابعویرایش