فارسیویرایش

نامویرایش

  1. آشغال:
  2. هر چیز دور ریختنی.

(کن.)

  1. آدم بی ارزش و پست.

خاستگاهویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

نامویرایش

spazzatura

انگلیسی
trash