فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

اکدی

آوایشویرایش

  • [آن/نو]

اسمویرایش

آنو

  1. آنو پیشوند اصطلاح مرکب یا شبه جمله آنوبانی‌نی روی اسامی خدایان مأخوذ بوده‌است.
    اما راجع به تکرار تحریر آنو (an-nu) البته آن را باید نو خواند. یعنی: اندیشه‌نگاری آن (an) برای نام خدای آنو (an-nu)، باضافه تکمله صوتی نو (nu) این نام به معنی آنو که ما را آفرید می‌باشد.

منابعویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش