(تُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. نطفه.
  2. بیضة ماکیان و غیر آن.
  3. اصل، نسب، نژاد.
  4. بذر گیاه. ؛~ ِ چیزی را ملخ خوردن کنایه از: نایاب بودن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. تخم

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

seme

اسمویرایش

uovo

انگلیسی
zygotic