پهلویویرایش

اسمویرایش

 1. مکان، موض

عربیویرایش

 1. رختخواب، بس

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. منزل، مأوا.
 2. ظرف، بشقاب.
 3. قدر، منزلت. ؛از ~ دررفتن کنایه از: عصبانی شدن، خشمگین شدن. ؛~ تر است و بچه نیست کنایه از: فرد مورد نظر دررفته، آن شی ء از میان رفته.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

زدن (زَ دَ)

مصدر متعدیویرایش

 1. جنس بدلی یا نامرغوب را به جای مرغوب و اصلی به کسی دادن یا فروختن، قالب کردن.
 2. از ترس، نظر و تصمیم خود را عوض کردن.
 3. کسی را به جای دیگری معرفی کردن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

 1. مکان

برگردان‌هاویرایش

کلمات مرتبطویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

locale

اسمویرایش

località

posto

luogo

اسمویرایش

spazio

انگلیسی
vacantness