(جُ یا جِ لُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. جیلاو

قیدویرایش

  1. پیش، مقابل.

اسمویرایش

  1. لگام مرکوب، عنان، افسار.
  2. پیش از دیگران یا دیگر چیزها.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(جَ)

صفتویرایش

  1. شوخ و شنگ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

سیخ کباب (چوبی یا آهنی)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

حرف اضافهویرایش

davanti

اسمویرایش

anticipo

قیدویرایش

avanti

انگلیسی
up