فارسی ویرایش

جِ

ریشه‌شناسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. نزدیکی کردن مرد و زن با یکدیگر؛ مقاربت. آمیزش.