فارسیویرایش

جِ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. نزدیکی کردن مرد و زن با یکدیگر؛ مقاربت. آمیزش.