(حَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. دوشیدن شیر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(حَ لَ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ظرف مکعب مستطیل از جنس حلب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tin