(خُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از فارسی میانه xvar-xšed، xvar و آن از اوستایی hvarr- ، xvan ،ta hvarә-xšaē آمده است.این واژه از دو جز تشکیل شده xvar- ، hvar که با سنسکریت svar «خورشید» ‌سنجنده می‌شود. جزء دوم برگرفته از اوستایی xšaita- « درخشان» آمده و برگرفته از صورت اوستایی yama-xšaita به معنی « جم درخشان» است.[۱]

اسمویرایش

  1. ستاره‌ای که سیارات منظومة شمسی به گرد آن می‌چرخند.
  2. هر ستاره‌ای که مرکز یکی از منظومه‌ها باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. خورشید

آوایشویرایش

[khorʃid]

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sun
  1. [http://anthropology.ir/node/10993 ریشه‌شناسی واژة خورشید (خراسان) ]