فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [سِ]

حرفویرایش

سین

  1. سین، حرف پانزدهم از الفبای فارسی، برابر با عدد ۶۰ در حساب ابجد.
    سین از خدایان کهن تمدن بین‌النهرین و همچنین مصدر فعل شکستن در گویش بهاری.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین