تالشیویرایش

عددویرایش

se

  1. سه

زازاکیویرایش

عددویرایش

se

  1. (بینگولی) صد