فارسیویرایش

فعلویرایش

  1. صحبت کردن

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

dialogare