فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /فاصلِه/

  اسمویرایش

فاصله

  1. میزان دوری یا جدایی دو یا چند چیز یا چند نفر از هم، مسافت میان دو چیز.
    فاصله ممکن است اصطلاح باستانی باشد و در زبان معیار باستان به دو بخش فاص - ائله که به معنی ایل فاص است، قابل تجزیه است.
  2. مؤنث فاصل.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن