(نَ فَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. دم، هوایی که با تنفس وارد ریه می‌شود.
 2. مهلت، زمان.

جمعویرایش

 1. انفاس.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(نَ فْ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. تن، جسم.
 2. شخص، ذات.
 3. جان، خون.
 4. حقیقت هر چیز.
 5. روح، روان.

جمعویرایش

 1. نفوس. انفس.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

alito

fiato

اسمویرایش

respiro

انگلیسی
wind