(~.)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسم مرکبویرایش

  1. فرمانروایی که تاج و تخت داشته باشد، ملک، سلطان.
  2. حاکم، مسلط، صاحب اختیار.
  3. خدا.
  4. محیط، تاونده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. پادشاه
  2. هر سلطانی که دارای تاج و تخت باشد.

آوایشویرایش

[pād(e)

  1. shah]

ریشه‌شناسیویرایش

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

regnante

انگلیسی
sovereign