ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از rege قدیمی‌تر، از لاتین rēgem، حالت مفعولی rēx (شاه).

اسمویرایش

re مذکر (جمع re)

  1. شاه

مالتیویرایش

اسمویرایش

  1. شاه، پادشاه، شهریار