(پُ یِ)

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. ظرفیت انجام کار، توانایی برای کار.
  2. کاری که میدان گرانسی یا میدان الکتروستاتیکی، با علامت مخالف، انجام می‌دهد تا واحد جرم یا واحد بار الکتریکی مثبت از نقطة مرجع تا نقطة مورد نظر جابه جا شود. (فره)

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

انگلیسی
potential