انگلیسیویرایش

اسمویرایش

potential (جمع potentials)