آلمانیویرایش

اسمویرایش

  1. Kloster das
  2. صومعه، دیر