فرانسویویرایش

اسمویرایش

argent خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required..

  1. پول
  2. نقره