انگلیسیویرایش

اسمویرایش

family (جمع famil یا ies یا -)