انگلیسی ویرایش

اسم ویرایش

family (جمع famil یا ies یا -)