آلمانیویرایش

فعلویرایش

  1. رفتن، راه رفتن
  2. پیش رفتن، کار کردن، جلو رفتن
  3. شدن، پیش آمدن [۱]

تلفظویرایش

منبعویرایش