انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

خط تیره‌گذاری: JEN‧uh‧sis

= اسمویرایش

genesis (جمع genesiss)

  1. خلقت
  2. آغاز، شروع، ریشه

مترادفویرایش