انگلیسیویرایش

اسمویرایش

mouse (جمع mice)

  1. موش
  2. گره