انگلیسیویرایش

اسمویرایش

فعلویرایش

  1. به طرف خاور رفتن
  2. به جهت معینی راهنمایی کردن
  3. جهت‌یابی کردن
  4. میزان کردن