انگلیسیویرایش

اسمویرایش

shape (جمع shapes)

  1. شکل
  2. حالت
  3. وضعیت

فعلویرایش

shape (سوم شخص مفرد از حال ساده shapes, حال استمراری shapeing, گذشته ساده و اسم مفعولی shapeed)