انگلیسیویرایش

اسمویرایش

shape (plural shapes)

  1. شکل
  2. حالت
  3. وضعیت

فعلویرایش

shape (third-person singular simple present shapes, present participle shaping, simple past and past participle shaped)