(شَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. پوشیده شدن ام

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(شَ یا ش)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. صورت، چهره.
  2. پیکر.
  3. نظیر، مانند.
  4. حالت، وضع، کیفیت.
  5. ترکیب و ساختار بیرونی چیزی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

figura

forma

اسمویرایش

versione

انگلیسی
vignette