انگلیسیویرایش

فعلویرایش

stop (سوم شخص مفرد حال ساده stop، حال استمراری p، گذشته ساده و گذشته استمراری ing)

  1. متوقف کردن ، جلوگیری کردن، مانع شدن
  2. ترک کردن
  3. ایستادن ،متوقف شدن
  4. خاموش کردن
  5. بند آمدن
  6. تمام شدن

اسمویرایش

stop (جمع stops)

  1. ایست، توقف
  2. ایستگاه
  3. نقطه
  4. (آواشناسی) # صامت انسدادی