فارسیویرایش

اسمویرایش

 1. قرار، سکون.
 2. درنگ.
 3. آسایش، راحتی.
 1. ساکت، خاموش.
 2. امن.

قیدویرایش

 1. به آهستگی.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین
 • سمپا: ArAm

صفتویرایش

 1. آرام
 1. یواش، آهسته، شل

متضادویرایش

برگردانویرایش

اسمویرایش

 1. آرام
 1. صبر، قرار
ایتالیایی

صفتویرایش

mite

tranquillo

quieto

calmo

sereno

صفتویرایش

pacifico

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
whist