فارسیویرایش

اَویرایش

آوایشویرایش

نویسه گردانیویرایش

حرفویرایش

  1. حرف باصدای «زبر» از نخستین حرف الفبای زبان پارسی.

پیشوندویرایش

  1. برای نفی کردن به کار میرود.
    «امرداد»

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی: -un-, non
  • فرانسوی: -a

ریشه‌شناسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • [[<!]] و [[]]

A-, an-, from O.Pers./Av. negation prefix

  1. appearing before consonants and vowels respectively.
  2. A couple of examples in Mod.Pers.:

amordâd "immortality, name of the fifth month in the Iranian calendar," anušé; "fortunate, happy," anirani "non Iranian," âhu "vice, defect," âsoqdé "unburnt, half-burnt wood."


Bi- privative prefix, from Mid.Pers. abi-, O.Pers. *apaiy-, Av. apa-.


Nâ- negation prefix "not, no," Mid.Pers. ne, O.Pers. naiy, Av. na-, (particle of negation noit)

, Skt. na-, (ned)

, Gk. né- "not," L. ne-, in-, un-, PIE *ne-.


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

-->

بن مایه (مرجعویرایش

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵

اِویرایش

آوایشویرایش

نویسه گردانیویرایش

حرفویرایش

  1. حرف باصدای «زیر» از نخستین حرف الفبای زبان پارسی.