فارسیویرایش

(بَ یِ)

حرف اضافهویرایش

  1. به علت، به سبب، به جهت (تعلیل را رساند)
  1. به خاطر.
  2. به منظور (در بیان هدف و مقصود از چیزی)
  1. در برابر (در بیان برابری و تقابل ارزش و مقدار چیزی)
  1. در مدت زمان، به مدت.
  2. نسبت به (در بیان رابطه و نسبت میان دو امر)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

necessità

حرف اضافهویرایش

per

انگلیسی
toward