دریای سیا

فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

  • دریای سیاه

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [دَریای/سِیا]

  نام‌جاویرایش

دریای سیا

  1. تحت عنوان «دریای‌سیاه» نیز شناخته می‌شود، حتی تلفظ لاتینی آن به‌صورت «بلک‌سیا» عنوان تاریخی این دریا نیست.
    سیا، کلیدواژه تاریخی این دریا است، جالب‌تر آنکه سیا - sea به معنی دریا از گروه زبان‌های لاتین، از زبان معیار باستان وام گرفته شده است. به نظر می‌رسد سرگذشت سیاوش در شاهنامه رابطه مستقیم با این دریا و اراضی جنوب و شرق آن بویژه قفقاز داشته‌باشد‌‌.

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش