(فَ صْ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. جدا کردن.
  2. خاتمه دادن به خصومت.

اسمویرایش

  1. مانع و حاجز میان دو چیز.
  2. محل اتصال دو استخوان.
  3. بخشی از کتاب یا رساله.
  4. هر یک از چهار فصل سال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

stagione

اسمویرایش

capitolo

انگلیسی
term