(قَ)

فارسیویرایش

قِبَلَ :(ghebala) در گویش گنابادی یعنی نوشته ، کِتابَت

قِبْلَ :(ghebla) در گویش گنابادی یعنی تاول حاصل از سوختگی بدن ، تاول ، سوختگی

ریشه‌شناسیویرایش

قیدویرایش

  1. پیش، مق ب

عددویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(قِ بَ)

ریشه‌شناسیویرایش

حرف اضافهویرایش

  1. نزد،

پیشوندویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(قُ بُ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. روبرو،

پیشوندویرایش

  1. جلو چیزی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:ago*

before

ایتالیایی

قیدویرایش

già

fa

صفتویرایش

scorso

انگلیسی
syne