فارسی ویرایش

ریشه شناسی ویرایش

  • کاسی

آوایش ویرایش

  • [هال/مان]

جای نام ویرایش

هالمان

  1. از شهرها و کشورهایی است که آگوم دوم پادشاه مقتدر کاسی و بابل مدعی فرمانروایی بر آنجا است[۱].
    هالمان (حلوان) ممکن است همان هال‌ماتانای باستان یا همان همدان امروزی باشد که سیطره آگوم‌ دوم بر آنجا در واقع سیطره بر هر دو سوی رشته کوه البرز است.

پانویس ویرایش

  1. هالمان و آلمان عادة مترداف شناخته شده ولی نباید آن را با آلمان اروپایی همسان نمود‌.

منابع ویرایش

––––

برگردان‌ها ویرایش