فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • کاسی

آوایشویرایش

  • [هال/مان]

جای نامویرایش

هالمان

  1. از شهرها و کشورهایی است که آگوم دوم پادشاه مقتدر کاسی و بابل مدعی فرمانروایی بر آنجا است[۱].
    هالمان (حلوان) ممکن است همان هال‌ماتانای باستان یا همان همدان امروزی باشد که سیطره آگوم‌ دوم بر آنجا در واقع سیطره بر هر دو سوی رشته کوه البرز است.

پانویسویرایش

  1. هالمان و آلمان عادة مترداف شناخته شده ولی نباید آن را با آلمان اروپایی همسان نمود‌.

منابعویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش