فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

 • [واو]

فارسیویرایش

 حرف

 1. سی‌امین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد ۶ است.

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

 ضمیر

 1. مخفف او
 1. مثال:«ورا دیدم.»

عربیویرایش

 حرف

 1. حرف بیست و هفتم از حروف عربی‌
 2. در آغاز لفظ جلاله (الله).
 3. برای قسم به کار می‌رود.

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

پشتوویرایش

 حرف

 1. حرف سی‌ و هشتم از الفبای پشتو

اردوویرایش

 حرف

 1. حرف سی‌ و سوم از اردو

 حرف ربط

 1. حرف ربطی که دو کلمه یا دو جمله را بیکدیگر پیوند دهد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین