(پَ)

صفتویرایش

 1. پایین، نشیب.
 2. کوتاه، کم ارتفا

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

 1. فرومایه، بی سر و پا.
 2. خراب، بد.
 3. نابود، معدوم.
 4. ذلیل، زبون.
 5. دون، خوار.
 6. تنگ چشم، اندک بین.
 7. ناگوار، تلخ.
 8. هراسان، مشوش.
 9. بیزار، نفور.
 10. سست، ضعیف.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. کار رساندن نامه‌ها و بسته‌ها از جایی به جای دیگر.
 2. سازمانی که عهده دار این کار

استعارهویرایش

 1. محل خدمت.
 2. شغل و مقام ادا

ریشهویرایش

 1. وظیفة معین هر بازیکن در بازی‌های گروهی، نقش (فره)
 1. ~ الکترونیک ایمیل. ؛ ~ اکسپرس نوعی خدمات پستی سریع السیر. ؛ ~ پیشتاز نوعی پست سریع تر از پست اکسپرس. ؛ ~ سفارشی نوعی پست که ادارة پست در قبال دریافت محموله قبض صادر می‌کند. ؛ ~ رستانت نوعی خدمات پستی به صورت نگه داری نامه‌ها و بسته‌ها که آدرس مشخصی ندارند.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(پُ)

 1. مخفف پوست، جلد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(پِ یاپَ)

اسمویرایش

 1. هر نوع آرد.
 2. آرد بریان شدة گندم یا جو.
 3. سپوس، پوست گندم یا جو.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

 • انگلیسی:low
ایتالیایی

صفتویرایش

inferiore

meschino

basso

اسمویرایش

posta

انگلیسی
wretched