فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

حرفویرایش

  1. حرف ندا به معنای «ای»، «ایا».

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(حر رب.)

  1. به معنای ذیل آید: الف - ح رف ربط و عطف که معنای تردید یا اختیار را می‌رساند. ب - حرف شرط با فعل منفی آید و برای مفهوم مثبت آن فعل معنی ادات شرط دهد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

حرف ربطویرایش

o

حرف ربطویرایش

oppure

انگلیسی
or