اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

cara مونث

  1. رو، صورت، روی، رخ، چهره، چهر، رخسار