انگلیسیویرایش

فعلویرایش

chat (سوم شخص مفرد حال ساده chat، حال استمراری t، گذشته ساده و گذشته استمراری ing)

  1. دوستانه حرف زدن
  1. ----

فرانسویویرایش

اسمویرایش

chat خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع chats)

  1. chat m
  2. گربه

برگردان‌هاویرایش