آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. برای چه، چرا، به چه دلیل

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش