انگلیسیویرایش

حرف نداویرایش

ah


  1. اصطلاحی که در هنگام راحت شدن از چیزی، درد، تعجب، فکر کردن و غیره گفته می‌شود.
    Ah, I see.
    Ah!

برگردان‌هاویرایش