آلمانیویرایش

قیدویرایش

  1. از چه روی، برای چه، به چه منظور، به خاطر چه، چرا، به چه علت

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش