(زَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. از فارسی میانه zamān.در پارتی zamān یا žamānak و ارمنی باستان žamanak بوده است.

نامویرایش

  1. وقت، هنگام.
  2. دور، عهد.
  3. مدت، فصل.
  4. مهلت. ؛~ گرینویچ مرجع مقایسه‌ای زمان مناطق مختلف کرة زمین بر مبنای نصف النهار گرینویچ که در حمل و نقل بین المللی و پرواز هواپیماها به کار رود و ۵/۳ ساعت عقب تر از زمان در تهران

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. زمان

برگردان‌هاویرایش

  1. ----

کردیویرایش

اسمویرایش

  1. زمان
  1. زبان
ایتالیایی

اسمویرایش

epoca

durata

tempo

ora

اسمویرایش

periodo

انگلیسی
zeitgeist