انگلیسیویرایش

اسمویرایش

  1. حرف
  2. اظهار
  3. نوبت حرف زدن
  4. عقیده، رای

فعلویرایش

  1. گفتن
  2. اظهار داشتن
  3. حرف زدن
  4. بیان کردن
  5. سخن گفتن
  6. صحبت کردن