می گفت دانست

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

آوایشویرایش

[porsidan]

فعلویرایش

پرسیدن [پُرسیدَن]

  1. خبر گرفتن، پرسش کردن
  2. احوالپرسی
  3. عیادت
  4. بازخومنابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ویرایش