فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • فارسی

آوایشویرایش

 • [آر/مان]

اسمویرایش

آرمان

 1. امید، آرزو.
 2. حسرت، اندوه.
 3. اصل.
 4. آرمان در فارسی به معنای "امید"، "آرزو"، در ارمنی به معنای "مرد خدا" و در آلمانی به معنای "مرد ارتش" است.
 5. آرمان یک نام فارسی و ارمنی است ، اما همچنین دارای اصالت ژرمنی است.

ریشه شناسی۲ویرایش

 • نیاهندوایرانی

جای نامویرایش

 1. شهر یا کشوری مرموز و ناشناخته که هم در دوران کاسی یاد می‌شود و هم در شاهنامه مذکور افتاده.
  بدان مرغزار آرمان دو روز ..... همی شاد بودند با باز و یوز
 2. آرمان از دو بخش آر - مان درست شده و باید مفهومی ایل صحرانشین یا آریا داشته باشد. کتیبه آگوم دوم آن را هالمان گاهی آلمان نام می‌برد که در ناحیه یاسوبو قرار داشته است.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌هاویرایش