فارسی

ویرایش

ریشه شناسی

ویرایش
  • فارسی

آوایش

ویرایش
  • [دُ دَ]

  مصدرلازم

ویرایش

دزدیدن

  1. بردن مال یا پول دیگران به طور مخفی.
  1. کنش برداشتن مال دیگری برای خود در نهان.
    تو عقل خويش را از می نگهدار / تو می را عقل دزديدن مياموز . «مولوی»

مترادف‌ها

ویرایش


––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین